2 new stones for knifes

Atagoyama lv 4,5



Jyunhonyama lv 3