2 new stones for knifes

Atagoyama lv 4,5Jyunhonyama lv 3