brimmergj

Kitchen Knife Forums

Help Support Kitchen Knife Forums:

Location
NY/VT
Knives and Stones
Munetoshi Nashiji gyuto 210
Kurosaki Fujin gyuto 210
Harukaze AS Morado nakiri 165
Birgersson Blades 223x57
Manaka Hamono Kisuke B1 240mm
Masakane SK Honesuki
Morihei Hisamoto Kurouchi White #1 Nakiri
TF Denka 195 Gyuto
Hirotomo Gyuto 210
Kagekiyo B1 Gyuto 240
Made by Karys' 125SC custom 220 Gyuto
Toyama Damascus 240
Fellipi Porto Gyuto 250: 1095/Wrought Iron
RDG 240: 52100/wrought iron
Watanabe 240 Gyuto: Blue #2/Iron
Henry Hyde 230 Gyuto: 26c3/shear steel
Leszek Sikon "Graphite" Gyuto 240: 26c3/01
Hatsukokoro Yoake 240 Gyuto
Shigefusa Nakiri 165
Takeo Murata AS Petty 130
Togiharu Inox Petty 150
Top